اصطلاحات و عبارات مهم مالیاتی – قسمت سوم

اصطلاحات و عبارات مهم مالیاتی – قسمت سوم

اصطلاحات و عبارات مهم مالیاتی – قسمت سوم

✅موارد مشمول مالیات نقل و انتقال سهام

مبلغی می باشد که حاصل از فروش سهام هست و حق تقدم سهم مشمول مالیات قانونی بوده که برعهده انتقال دهنده می باشد.

✅نرخ مالیات نقل و انتقال سهام

در مورد سهام شرکت هایی که در بورس و بازارهای مجاز و قانونی بورسی خرید و فروش می شوند، به میزان 0.5 درصد مبلغ فروش هر سهم، به عنوان مالیات از فروشنده سهام، مالیات دریافت می شود.
در مورد سهام شرکت های خارج از بازارهای بورسی، چهار درصد از مبلغ اسمی سهم به عنوان مالیات، توسط فروشنده سهام باید پرداخت شود. ثبت انتقال سهام در اداره ثبت شرکت ها یا دفاتر اسناد رسمی یا سامانه بازارهای بورس، بدون پرداخت مالیات پرداخت آن ممنوع می باشد.

✅برخی از انواع دفاتر مالیاتی

بیشتر انواع این دفاتر، دفتر روزنامه می باشد. دفتر روزنامه مرجعی می باشد که در آن کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی مودی، ثبت می گردد. معاملات و رویدادهای ثبت شده در دفتر روزنامه، بر حسب نوع معامله و رویداد دسته بندی می شود و برحسب دسته مربوط در دفتر کل منعکس می گردد.

✅مفهوم مرور زمان

مرور زمان مفهومی حقوقی می باشد با این مفهوم که اگر حق مورد ادعایی تا مدت زمان قانونی مشخص (توسط ذینفع) مطالبه نشود، پس از گذشت مدت زمان قانونی، حق ادعایی مشمول مرور زمان شده و دیگر قابل ادعا و مطالبه نخواهد بود.

✅انواع مرور زمان مالیاتی

دو نوع مرور زمانی که در مورد مطالبات مالیاتی وجود دارند، مرور زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و مرور زمان مطالبه مالیات می باشند.

✅مرور زمان رسیدگی به اظهارنامه

با تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط مودی اداره امور مالیاتی می بایست ظرف یک سال به آن رسیدگی و برگ تشخیص صادر کند و ظرف سه ماه از گذشت یک سال مزبور، برگ تشخیص را به مودی ابلاغ نماید. در صورت عدم اقدام سازمان امور مالیاتی، ظرف مواعد یاد شده مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه قطعی شده و اداره امور مالیاتی نمی تواند ادعای مالیات بیشتری کند، اگر و تنها اگر در مواردی که کتمان درآمد توسط مودی صورت گرفته باشد.

✅مرور زمان مطالبه مالیات

در صورتی که مودی، نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکرده باشد، اداره امور مالیاتی تا پنج سال زمان دارد که مالیات مودی را تعیین کرده و ظرف سه ماه بعد از پنج سال زمان مشخص شده، مالیات مربوطه را از مودی مطالبه کند و اگر ظرف این مدت اقدام نکند حق سازمان برای دریافت مالیات مشمول مرور زمان شده و دیگر قابل مطالبه نخواهد بود.

✅کتمان درآمد

مودی می بایست تمامی فعالیت ها و درآمد های مالیاتی خود را در اظهارنامه و اسناد ارائه شده به اداره امور مالیاتی اعلام و افشاء کند. چنانچه از اعلام فعالیت و یا بخشی از درآمد مالیاتی خودداری کند، مرتکب کتمان درآمد شده و در نتیجه ی این تخلف، نه تنها تسهیلات مالیاتی و معافیت های مربوطه در مورد درآمد کتمان شده را از دست می دهد بلکه محکوم به پرداخت جریمه نیز می شود.

✅سامانه مودیان چیست

سامانه ای تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی می باشد که در آن به هر مؤدی کارپوشه ویژه ای اختصاص داده شده و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، تنها از طریق آن کارپوشه انجام می شود.
مؤدیان نیز می توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم‌ افزار، اعم از پایانه فروشگاهی(دستگاه کارتخوان) رایانه شخصی و سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی مربوط به کسب و کار مودی به آن متصل شده ‌باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند.

✅تکلیف به ثبت نام در سامانه مودیان

کلیه اشخاص مشمول مالیات می بایست به ترتیبی که سازمان مقرر می‌ کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. در صورتی که این کار را انجام ندهند، مشمول جریمه های قانونی خواهند بود.

✅معافیت مالیاتی

در موارد مشخص که قانون اعلام می کند، ممکن است درآمدی خاص و یا بخشی از درآمد از پرداخت مالیات مستثنی یا معاف شود. موارد معافیت مالیاتی را قانون تعیین می کند.
بر اساس مقررات قانونی در اکثر مواقع، تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرط معافیت مالیاتی مودی می باشد.

✅مالیات با نرخ صفر مالیاتی

از لحاظ قانونی، منظور از مالیات با نرخ صفر روشی می باشد که مؤدیان مشمول آن، مکلف به تسلیم اظهارنامه دفاتر قانونی، مدارک و اسناد حسابداری برای درآمدهای خود به ترتیب قرارداد شده در قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور هستند و سازمان مذکور هم مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور می باشد ولی پس از تعیین درآمد، مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

✅جریمه مالیاتی

تکالیف مالیاتی مودی و اشخاص ثالث در قانون مالیات های مستقیم و مقررات مربوط، با ضمانت اجراهای قانونی از جمله جریمه های قانونی همراه می باشد. در مواردی که مودی و یا اشخاص ثالث، از انجام تکالیف قانونی مانند تسلیم به موقع اظهارنامه، ارائه اسناد و دفاتر و پرداخت به موقع مالیات خودداری کنند، مستوجب جریمه قانونی می باشند که غالباً درصدی از مبلغ مالیات متعلقه هست. این جرائم در مواردی خاص با تحقق شرایط قانونی و انجام برخی وظایف می تواند مشمول معافیت و یا بخشودگی قرار بگیرد.

✅برگ تشخیص مالیاتی

برگ تشخیص مالیات، اعلامیه و سندی می باشد که توسط اداره امور مالیاتی تنظیم و صادر می شود و در آن بر اساس اطلاعات یا اسناد ارائه شده توسط مودی یا اطلاعات بدست آمده توسط اداره امور مالیاتی، درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه مودی تعیین شده و مبنای مطالبه مالیات از مودی می باشد.
چنانچه مودی، برگ تشخیص را قبول کند، مالیات و برگ تشخیص قطعی می گردد ولی اگر از مفاد برگ مالیاتی رضایتی حاصل نشود، می تواند نسبت به مفاد برگ مالیاتی طبق شرایط و در موعد قانونی، درخواست رسیدگی مجدد و نیز اعتراض کند.

✅برگ مالیات قطعی

با صدور و ابلاغ برگ تشخیص، مالیات بر عهده مودی قرار گرفته و باید مالیات مقرر را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، مشمول جریمه تاخیر پرداخت مالیات قرار می گیرد، ولی مالیات متعلق قابل دریافت بطور اجباری از محل اموال مودی نمی باشد تنها اگر مالیات قطعی شده باشد و برگ مالیات قطعی صادر شود.
مالیات اصولاً وقتی قطعی می شود که با طی فرایند و مراحل قانونی مربوط، موجبات اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی توسط مودی به پایان رسیده باشد. در این صورت، با صدور برگ مالیات قطعی، امکان وصول مالیات از محل اموال و دارایی مودی و صدور برگ اجرایی فراهم می شود.

بیشتر بدانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *