جشنواره قرعه‌کشی

جشنواره قرعه‌کشی پارت ارتباط آوا

شرکت پارت ارتباط آوا هدایای جذابی برای شما تدارک دیده است. هم اکنون برای شرکت در قرعه کشی کمپین #برنده_باش ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

لیست اسامی برندگان قرعه‌کشی بهمن 1402

نام و نام خانوادگیسریالشهرجایزه
سامان عارفی P02****365کردستانیک دستگاه کارتخوان
هادی زارعیP02****055خراسان رضویدو میلیون تومانی
رمضان بابائی لیاسیP02****025گیلاندو میلیون تومانی
فاطمه وفائیP02****747قزوینیک میلیون تومانی
سمیه تقی ملائیP02****133فارسیک میلیون تومانی
زینب قوامی سرشتP02****114خوزستانیک میلیون تومانی
مریم شریف زادP02****312تهرانیک میلیون تومانی
سکینه ذاکری باغگلانیP02****775هرمزگانیک میلیون تومانی
عارف سجادP02****102هرمزگانپانصد هزار تومانی
کاظم فرج زادهP02****000لرستانپانصد هزار تومانی
زیبا سپهوندP02****783خوزستانپانصد هزار تومانی
محمدمهدی افشارP02****605یزدپانصد هزار تومانی
حسین قرائتیP02****891همدانپانصد هزار تومانی
اکرم سازورP02****210قزوینپانصد هزار تومانی
عقیل پاشائی فومشP02****180مازندرانپانصد هزار تومانی
شلیر کریم پورP02****905کردستانپانصد هزار تومانی
گیل ناز عیسی پورلسکوکلایهP02****449گیلانپانصد هزار تومانی
رضا صاف دل پاتاوانیP02****345تهرانپانصد هزار تومانی
حسنعلی صالحی فرکنیP02****383خوزستانچهارصد هزار تومان
عباس عزت آبادی پورP02****255کرمانچهارصد هزار تومان
علی ابراهیمیP02****153تهرانچهارصد هزار تومان
پژمان خدابخشP02****356البرزچهارصد هزار تومان
سیدحسین قریشیP02****332گلستانچهارصد هزار تومان
عباس امیدبادP02****634آذربایجان شرقیچهارصد هزار تومان
علی کبکیP02****290تهرانچهارصد هزار تومان
کریم مقدسی پهمدانیP02****421گیلانچهارصد هزار تومان
کامران جاهدسلطان آبادP02****923خراسان رضویچهارصد هزار تومان
سیدحسین حسینی پهنوریP02****416مازندرانچهارصد هزار تومان
مهسا بزرگزادهP02****786سیستان وبلوچستانچهارصد هزار تومان
نبی آخوندی سنجانیP02****066مرکزیچهارصد هزار تومان
هادی شیخ بیگلوP02****303آذربایجان غربیچهارصد هزار تومان
عباسعلی حبیبیP02****866اصفهانچهارصد هزار تومان
ادریس قبادیP02****679کردستانچهارصد هزار تومان
پژمان نیازی هاشم آبادیP02****131لرستانچهارصد هزار تومان
ساره خاتون دولتیP02****343سیستان وبلوچستانچهارصد هزار تومان
عباس شیر غلامیP02****331یزدچهارصد هزار تومان
فروزان جهانیانP02****765همدانچهارصد هزار تومان
سهراب پرتP02****484هرمزگانچهارصد هزار تومان
فاطمه ندائیP02****547یزددویست هزار تومان
نادر رستمیP02****671کردستاندویست هزار تومان
صادق عزتیP02****226کردستاندویست هزار تومان
داریوش سعادتیP02****996خوزستاندویست هزار تومان
ربابه شکرالله سمنانیP02****186سمناندویست هزار تومان
ایمان جمشیدی قادیکلائیP02****985مازندراندویست هزار تومان
ندا احمدیP02****989هرمزگاندویست هزار تومان
زهرا نیکبخت کتولیP02****602گلستاندویست هزار تومان
مهرناز مستأجریP02****990هرمزگاندویست هزار تومان
فائزه حسنیP02****481مرکزیدویست هزار تومان
علی پوررجبP02****609خراسان شمالیدویست هزار تومان
پروین بیدکیP02****592یزددویست هزار تومان
عماد طاهری برمائیP02****891مازندراندویست هزار تومان
مهدی عطائی خرایمP02****349تهراندویست هزار تومان
زهره صادقی نیاP02****855فارسدویست هزار تومان
امیرمحمد سلخوریP02****899قزویندویست هزار تومان
جابر حومینیان شریف آبادP02****848یزددویست هزار تومان
پریوش پیامP02****082فارسدویست هزار تومان
صبریه رمضانیP02****966کردستاندویست هزار تومان
امید روشانP02****346کرماندویست هزار تومان
داوود امیری P02****669البرزدویست هزار تومان
علی سعیدی بیستونیP02****796اصفهاندویست هزار تومان
محمدجواد زارعP02****141فارسدویست هزار تومان
سیدعلی صالحی ساداتیP02****816چهارمحال وبختیاریدویست هزار تومان
مهدی صمدی ویکیP02****799زنجاندویست هزار تومان
سیدمحمد ابراهیم پورفرگیP02****242خراسان جنوبیدویست هزار تومان
بهرام رومیانیP02****126لرستاندویست هزار تومان
سونیا ایرج زاده عنبرانP02****842گیلاندویست هزار تومان
احمد ندیمیP02****191کهگیلویه وبویراحمددویست هزار تومان
برزو زنگنه نژادP02****343خوزستاندویست هزار تومان
کریم شیراوژنP02****092مازندراندویست هزار تومان
قاسم شهدادزهیP02****355سیستان وبلوچستاندویست هزار تومان
ملیکا شاویانیP02****198بوشهردویست هزار تومان
خدیجه قشقائی خاصP02****202تهراندویست هزار تومان
حیدرعلی پرهیزکارکهنه اوغازP02****441خراسان رضویدویست هزار تومان
محمد ملک پورP02****769اصفهاندویست هزار تومان
مسلم سهر‌ابیP02****242همداندویست هزار تومان
اسماعیل احمدیانP02****486کرمانشاهدویست هزار تومان
محمد یونسی نسبP02****773خراسان رضویدویست هزار تومان
تقی باهوشP02****159آذربایجان شرقیدویست هزار تومان
مسعود خدارحمP02****609تهرانصد هزار تومان
صفیه خودیP02****777خراسان رضویصد هزار تومان
ئسرین محمدی سانجودP02****734آذربایجان غربیصد هزار تومان
امید محمدیP02****517تهرانصد هزار تومان
اعظم آرامش افشردP02****261آذربایجان شرقیصد هزار تومان
سیده لاله زاهدیP02****628گیلانصد هزار تومان
حسام ساریخانی خرمیP02****853فارسصد هزار تومان
اسماعيل بيدخوريP02****052خراسان رضویصد هزار تومان
لیلا شمیلاویP02****380خوزستانصد هزار تومان
سارا ملازهیP02****404سیستان وبلوچستانصد هزار تومان
محسن عظیمی ستودهP02****114اصفهانصد هزار تومان
مریم ترکمانP02****507البرزصد هزار تومان
صدیقه دعاگوP02****291تهرانصد هزار تومان
فراهم پرویزمویلیP02****301اردبیلصد هزار تومان
علی کرباسچیP02****890قمصد هزار تومان
سمیرا خدابنده یاریP02****491زنجانصد هزار تومان
عبدالزمان فرج اله چعبP02****740خوزستانصد هزار تومان
لیلی سلیمانیانP02****672کردستانصد هزار تومان
بهنام علی زادهP02****752آذربایجان شرقیصد هزار تومان
حسن حاجی آبادیP02****896خراسان رضویصد هزار تومان
ابوالفضل محمدیP02****800اصفهانصد هزار تومان
ماهان رحمتی موسویP02****600کرمانشاهصد هزار تومان
علیرضا حجت خواهP02****302تهرانصد هزار تومان
سیامک امراه زادهP02****051آذربایجان غربیصد هزار تومان
هوشنگ فاضلیP02****618بوشهرصد هزار تومان
مهرشاد تاجیکP02****653تهرانصد هزار تومان
مجتبی شجاعت شهنانیP02****060فارسصد هزار تومان
غلامرضا نیک نشانP02****265اصفهانصد هزار تومان
آرمان رکنی فولادیP02****610اصفهانصد هزار تومان
مجید زینلیP02****633تهرانصد هزار تومان
آسیه سنچولیP02****624گلستانصد هزار تومان
زهرا پارساP02****790خراسان رضویصد هزار تومان
فاطمه حسینیP02****919کردستانصد هزار تومان
علیرضا سیف اللهیP02****200تهرانصد هزار تومان
مانیا کیانیP02****565همدانصد هزار تومان
حبیبه مرتضی P02****746سمنانصد هزار تومان
عصمت صادقی آبدوغیP02****611خراسان شمالیصد هزار تومان
اشرف حاجب داروئیهP02****188کرمانصد هزار تومان
عاطفه نکوئیP02****524فارسصد هزار تومان
حسین عاشوری کلوانیP02****732هرمزگانصد هزار تومان
محمد آقایی فرP02****193کهگیلویه وبویراحمدصد هزار تومان
طیب شجاعیP02****512اردبیلصد هزار تومان
كانيلان كارزان كردستانP02****804کردستانصد هزار تومان
مرتضی یارمحمدیP02****442البرزصد هزار تومان
فرهاد طاهریP02****975کرمانشاهصد هزار تومان
احمد بحرانیP02****212بوشهرصد هزار تومان
محمد حوتیP02****679سیستان وبلوچستانصد هزار تومان
شهروز پورمصطفیP02****156آذربایجان غربیصد هزار تومان
محمدعلی پوست آش کنP02****734خوزستانصد هزار تومان
علیرضا بابائی ساریP02****679اصفهانصد هزار تومان
محسن ابوالحسنیP02****030آذربایجان شرقیصد هزار تومان
محمد رئیسی بهانP02****938البرزصد هزار تومان
محسن میردشتیP02****032تهرانصد هزار تومان
حمید صالحی فرP02****536گلستانصد هزار تومان
امیرمحمد نعمت اللهیP02****164مازندرانصد هزار تومان
محمدرضا خاتمیP02****997گیلانصد هزار تومان
محمدحسین کاظمی نجف آبادیP02****022اصفهانصد هزار تومان
فرشاد کریمی آبادهP02****569فارسصد هزار تومان
امیرارسلان نادریP02****741مرکزیصد هزار تومان
معین خوشروانP02****454کرمانصد هزار تومان
اعظم محمدی عملهP02****352فارسصد هزار تومان
ستایش هاشم زهیP02****750سیستان وبلوچستانصد هزار تومان
شهرام گوزلیP02****666اردبیلصد هزار تومان
فاطمه شفیقیP02****748تهرانصد هزار تومان
یونس منهوئی گوراجوبیP02****574کرمانشاهصد هزار تومان
نجیبه صالحی انگوتP02****356اردبیلصد هزار تومان
رضا برادرانP02****068بوشهرصد هزار تومان
گشین صمدی تودارP02****951کردستانصد هزار تومان
جمال مقدورنرزیوهP02****242آذربایجان غربیصد هزار تومان
جلیل نورمحمدپوراقدمP02****149آذربایجان شرقیصد هزار تومان
آرزو حسینیP02****185همدانصد هزار تومان
نفیسه رضائی زادهP02****040کرمانصد هزار تومان
حسین رحمانیP02****995خراسان رضویصد هزار تومان
شهرام باشتنیP02****542تهرانصد هزار تومان
احمدبشیر صمیمیP02****608سیستان وبلوچستانصد هزار تومان
محمدرضا رحیمیP02****493فارسصد هزار تومان
زلیخا عابدینیP02****715آذربایجان غربیصد هزار تومان
پریسا کریمیان خوراسگانیP02****533اصفهانصد هزار تومان
گل خندان رمضانیP02****619کرمانشاهصد هزار تومان
طاهره ترک زاده خوشدرگیP02****244خراسان رضویصد هزار تومان